Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công bố thông tin - 26.04.2016

Ngày 26 tháng 04 năm 2016, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và một số nội dung HĐQT chuẩn bị, một số nội dung do nhóm cổ đông lớn đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết: