Nghị quyết triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công bố thông tin - 14.11.2017

Ngày 14/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT, về việc triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới:

Nghị quyết Triển khai PA chào bán cp 14-11