Nghị quyết triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

Công bố thông tin - 06.09.2018

Ngày 06/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp và ban hành Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phương án mua lại cổ phiếu L14 làm cổ phiếu quỹ. Giảm tỷ lệ vốn tại Công ty cổ phần LICOGI 14.6 từ 80% xuống 24%.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đường link bên dưới:

08 CBTT – Giam ty le von gop LICOGI14.6

NQ so 21 ngay 06_09_18