Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin - 13.03.2018

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông tài liệu Đại hội:

1. Thư mời dự họp và Giấy XN tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

2. Chương trình ĐHCĐ năm 2018

3. Quy chế làm việc ĐHCĐ năm 2018

4. Quy chế bấu cử ĐHCĐ năm 2018

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

6. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

7. Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhận năm 2017

8. Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS và đề xuất khen thưởng vượt KH năm 2018

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

10. Tờ trình chuyển giao dịch từ sàn HNX sáng niêm yết tại sàn HOSE

11. Tờ trình tái cơ cấu Công ty LICOGI 14

12. BCTC năm 2017 đã kiểm toán

13. Phiếu biểu quyết

14. Đơn từ nhiệm TV HĐQT – Ông Trần Thế Bình

15. Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS – Bà Nguyễn Thị Sim

16. Đơn đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018

17. Sơ yếu lý lịch Ông Phạm Hùng Sơn

18. Đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018

19. Sơ yếu lý lịch Bà Vũ Thị Vân Nga

Thay thế, bổ sung TV HĐQT và Sơ yếu lý lịch Bà Phan Lan Anh (Cập nhật ngày 21/03/2018)

20. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 14 năm 2018

21. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP LICOGI 14 năm 2018