Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin - 04.09.2020

Ngày 04/09/2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/09/2020. Cụ thể:

Thay đổi vốn điều lệ từ 184.819.300.000 đồng lên 243.955.670.000 đồng. Do phát hành  5.913.637 cổ phiếu (phát hành 2.217.501 cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2019, phát hành 3.696.136 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

DKKD 2020 (thay doi lan thu 13)