Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin - 10.07.2019

Ngày 09/07/2019 Công ty cổ phần LICOGI 14 được Phòng đăng ký kinh doanh  – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2019. Cụ thể:

Thay đổi vốn điều lệ từ 149.991.800.000 đồng lên 168.018.680.000 đồng. Do phát hành  1.802.668 cổ phiếu (Trong đó: Phát hành 1.499.823 cổ phiếu mới để trả cổ tức năm 2017, phát hành 302.865 cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017).

10_CBTT thay doi GCNDKDN 2019 (tang von dieu le)