Thông báo chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin - 03.06.2012

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau:

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

 

Kính gửi:         QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

 

Tên Công ty    : CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Mã doanh nghiệp        : 1803000339 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 12/9/2005. Sửa đổi bổ sung lần thứ 4 ngày 26/8/2009.

Trụ sở chính    : Số 2068 Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại                   : 0210 3953543              Fax: 0210 3953542

Vốn điều lệ                  : 28.800.000.000 đồng, tương đương số cổ phần: 2.880.000 cổ phần

 

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung cụ thể sau:

1.       Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

:

16/03/2012
2.       Ngày dự kiến tổ chức

:

06/04/2012
3.       Địa điểm tổ chức

:

Hội trường Công ty – Số 2068 Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
4.       Địa điểm công bố thông tin

:

Văn phòng Công ty – Số 2068 Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
5.       Thông tin đăng trên website

:

www.licogi14.com

 

Trân trọng thông báo!

                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                    Chủ tịch

                                                               Đặng Đắc Bằng

          (Đã ký)