Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2012

Công bố thông tin - 06.03.2013
Thực hiện nghị quyết số: 05/NQ-ĐHĐCĐ-LICOGI 14 ngày 26/4/2013. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin thông báo chốt danh sách để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2012 như sau:
1- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/6/2013
2- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt.
3- Tỷ lệ thực hiện:  9%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 900 đồng).
4- Thời gian thanh toán:  03/7/2013
5- Địa điểm thực hiện:
   + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký ((TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
   + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03/7/2013 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
   Địa chỉ: Số 2068 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
   Điện thoại:  0210 3953543               Fax:  0210 3953542
         Trân trọng thông báo !
                                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                               Phó CT HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                Phạm Gia Lý
                                                                                                    (Đã ký)