Thông báo chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin - 17.03.2016

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. HĐQT Công ty xin thông báo chốt Danh sách cổ đông để tham dự Đại hội như sau:

THÔNG BÁO

  (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội cổ đông thường niên 2016)

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông “Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016” của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

– Tên cổ phiếu:           CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

– Loại cổ phiếu:          Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:                10.000 đồng/cổ phần

– Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

– Lý do và mục đích:          Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.

– Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian dự kiến thực hiện: 26/04/2016

– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 đường Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian và địa điểm tổ chức, Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật).

– Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Đề xuất chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Các vấn đề quan trọng khác.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty cổ phần LICOGI 14. ĐT: 0210 39 53 543 – 3953 539

Trân trọng thông báo!

                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                              Chủ tịch

                                                             (Đã ký)

                                                         Vũ Duy Quang