Thông báo miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công bố thông tin - 12.01.2015

Ngày 01/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành Quyết định số:18 /QĐ-HĐQT, về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Nguyễn Vũ Quảng kể từ ngày 01/12/2015.

Clik vào đường linh dưới đây để xem toàn văn nội dung thông báo và quyết định của HĐQT
thong-bao-mien-nhiem-pho-tong-gd