Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công bố thông tin - 06.03.2015

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:
I- Triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần LICOGI 14
– Thời gian: 8 h 00’ thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015.
– Địa điểm: Trụ sở Công ty số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
– Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thời điểm 04/02/2015. Cổ đông không thể đến dự được ủy quyền cho người khác tham dự.
II- Nội dung đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:
– Báo cáo tài chính năm 2014.
– Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty.
– Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
– Kế hoạch phát triển năm 2015.
– Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014.
– Chọn tổ chức kiểm toán năm 2015.
– Và một số nội dung quan trọng khác.
III- Tài liệu phục vụ đại hội:
Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ hoặc tham khảo một số thông tin trên Website: http://www.licogi14.com
IV- Thời gian đăng ký:
Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội xin vui lòng mang theo thông báo này, CMTND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội. Mọi chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự trang trải.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông trực tiếp đăng ký tham dự qua số điện thoại: 0210 3953 543 gặp bà Sim; 0210 3 953 539 gặp ông Hậu hoặc qua địa chỉ Email: licogi14@yahoo.com.vn trước 16h30 ngày 22 /3/2015.
Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự đại hội. Thông báo này thay cho giấy mời.
.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đ ã ký)
Vũ Duy Quang