Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công bố thông tin - 13.09.2016

Ngày 09/09/2016 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số: 939/TB-SGDHN về việc chấp thuận ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 562/QĐ-SGDHN ngày 06/09/2016. Theo đó ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày Thứ Hai: 19/09/2016. Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo cho quý vị cổ đông được biết.

Click vào đường link bên dưới để xem chi tiết:

thong-bao-ngay-giao-dich-dau-tien-cua-co-phieu-niem-yet-bo-sung-09092016