Thông báo thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Công bố thông tin - 21.05.2016

Ngày 19/5/2016 HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kết quả: Ông Phạm Gia Lý đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 19/5/2016.

 

Đề nghị click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung Biên bản cuộc họp.