Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Công ty cổ phần LICOGI 14 xin trân trọng thông báo đến các Quý vị cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  “Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  như sau:

TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán