Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

                      Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 14

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như­ sau:

1- Kế hoạch tổ chức Đại hội:

Thời gian tổ chức        : 7h00’ Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Địa điểm                       : Trụ sở Công ty số 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang,    Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Thành phần tham dự  : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo danh sách tổng hợp ng­ười sở hữu chứng khoán của Trung tâm lư­u ký chứng khoán Việt Nam tại thời điểm 11/03/2019. Cổ đông không thể đến dự được Ủy quyền cho người khác tham dự.

2- Nội dung Đại hội: Đại hội thông qua các nội dung sau:

– Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

– Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

– Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018;

– Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

– Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

– Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023;

– Một số nội dung khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)

3- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu tại trụ sở Công ty: Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoặc trên website: http://licogi14.vn/

4- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/hộ chiếu, bản sao ĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức); Thư­ mời tham dự họp,

(2) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp được ủy quyền tham dự).

5- Xác nhận tham dự:

Để công tác phục vụ cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự tr­ước 16h00’ ngày 04/04/2019 theo hình thức sau:

–   Điện thoại: 0912769924 Mrs Sim;    0948031668 Mr Hậu;   0985687788 : Mrs Mai

  • Fax          : 0210 3953542

–   Email       : licogi14@yahoo.com.vn

  • Địa chỉ : Văn phòng Công ty CP LICOGI 14, SN 2068 Đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ (SĐT: 0210 3953543)

 Rất hân hạnh được đón tiếp !                                                                                                                                                                                                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                     PHẠM GIA LÝ