Xây dựng thủy điện

Một số dự án thuỷ điện tiêu biểu :

Thi công đập chính nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận

Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Thi công đập nước nhà máy thuỷ điện Đa Mi

Xây dựng hệ thống thuỷ lợi ở Hải Dương; Phú Thọ

http://licogi14.com