Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:

BCTC Rieng Quy I_2022

CBTT_GTLN BCTC Rieng Quy I_2022

BCTC Hop nhat Quy I_2022

CBTT_GTLB BCTC Hop nhat Quy I_2022