Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/04/2022 được thành công tốt đẹp, Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông xem xét tài liệu Đại hội như sau:

1- Chuong trinh DHDCD thuong nien 2022

2- Quy che to chuc va lam viec DHDCD thuong nien 2022

3- Bao cao cua HĐQT BTGĐ nam 2022

4- Bao cao cua Ban kiem soat

5- To trinh so 01 Thong qua BCTC nam 2021 da kiem toan

6- To trinh so 02 Thong qua phuong an phan phoi loi nhuan

7- To trinh so 03 Thong qua phuong an phat hanh co phieu

8-  To trinh so 04 Thong qua muc thu lao HDQT BKS

9- To trinh so 05 Lua chon Cong ty kiem toan nam tai chinh 2022

10- Mau The bieu quyet

11- Mau Phieu bieu quyet

12- Du thao Bien ban DHCD 2022

13- Du thao Nghi quyet DHCD 2022

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố đính chính, bổ sung tài liệu họp Đại hội như sau:

1- Bao cao cua HĐQT BTGĐ nam 2022 (update 14_04)

2- To trinh so 02 Thong qua phuong an phan phoi loi nhuan (update 14_04)

3- To trinh so 03 Thong qua phuong an phat hanh co phieu (update 14_04)

Cập nhật tài liệu Đại hội ngày 26/04/2022:

1- To trinh so 06 Mien nhiem va bau bo sung TVHDQT

2- Thong tin ung vien bau TVHDQT

3- Quy che bau bo sung TVHĐQT