Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 16/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 ký và ban hành: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Chi tiết nội dung mời clik vào đường link bên dưới:

CBTT 04 Thong bao moi hop