Bà Nguyễn Thúy Ngư chị gái thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Tuấn đã bán 304.800 cổ phiếu

Ngày 18/04/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của bà Nguyễn Thúy Ngư là chị gái của ông Nguyễn Mạnh Tuấn – thành viên HĐQT Công ty, đã bán 304.800 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 830.734 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 525.934 cổ phiếu tương đương 1,7% vốn điều lệ.

BC kết quả giao dịch Nguyễn Thúy Ngư