Public News

(Tiếng Việt) Nghị quyết số 04 ngày 09/03/2021 của HĐQT Công ty

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Nghị quyết số 02 ngày 25/02/2021 của HĐQT Công ty

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Ông Nguyễn Văn Tuấn đã bán 12.600 CP

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.