Financial Reports

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV – 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý III – 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý II – 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý I – 2020

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý IV – 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.