Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S057/2022-L14/VSD-DK ngày 12 tháng 08 năm 2022  do VSD lập. Công ty cổ phần LICOGI 14 báo cáo kết quả phát hành như sau:

Chi tiết tại đường link bên dưới:

BC ket qua dot phat hanh CP tra co tuc