Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2023

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 59/2023/SX-AVHN-TC ngày 10 tháng 08 năm 2023 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2023  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

BCTC soat xet 6 thang 2023

CBTT Dinh ky BCTC_GTLN 6 tháng 2023