Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 64/2022/SX-AVHN-TC ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:
BCTC soat xet 6 thang 2022
CBTT_GTLN BCTC soat xet 6 thang 2022