Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 12/2022/KT-AVHN-TC; Số 13/2021/KT-AVHN-TC  ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2021  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

CBTT_GTLN BCTC Cong ty me 2021

BCTC Cong ty me 2021

CBTT_GTLN BCTC Hop nhat 2021

BCTC hop nhat 2021