Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 10/2023/KT-AVHN-TC ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2022  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

Báo cáo tài chính năm 2022 ky so

CBTT_GTLN BCTC kiem toan 2022