Báo cáo tài chính quý II năm 2022

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính riêng quý II.2022

CBTT_GTLN BCTC Cong ty Me Quy 2_2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2022

CBTT_GTLN BCTC Hop nhat Quy 2_2022