Báo cáo tài chính Quý III năm 2021

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:

BCTC Cong ty Me Q3_2021 (ky so)

BCTC Hop nhat Q3_2021

CBTT_GTLN BCTC Hop nhat Q3_2021