Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính:

BCTC tong hop Quy 3_2022