Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo quản trị  công ty  6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn :

Báo cáo quản trị 6 tháng (Thiếu)