Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo quản trị  công ty  năm 2023 như sau:

Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn :

BCQT năm 2023 (Bản thiếu thông tin)