Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty xin gửi tới Quý cổ đông toàn văn Biên bản, Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

1- BB số 01 BB-DHDCD nam 2022

2- NQ số 02 NQ-DHDCD nam 2022

3- Tờ trình số 01 Thông qua BCTC nam 2021 đã kiểm toán

4- Tờ trình số 02 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021

5- Tờ trình số 03 Thông qua phương án phát hành CP

6- Tờ trình số 04 Thông qua mức thù lao HĐQT BKS

7- Tờ trình số 05 Lựa chọn Công ty kiểm toán

8- Tờ trình số 06 Miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT