Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 28 tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công ty xin gửi tới Quý cổ đông toàn văn Biên bản, Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

BB Đại hội cổ đông thường niên 2023

NQ Đại hội thường niên 2023

BB kiểm phiếu biểu quyết các nội dung

BB kiểm phiếu bầu cử HĐQT BKS

Các tờ trình-trang-1,3-5,7-9,11,13,15-19

Báo cáo HĐQT, BTGĐ

Báo cáo BKS

Điều lệ sửa đổi năm 2023

BB NQ họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 _2028

BB họp bầu Trưởng BKS

Phụ lục 03 Hoàng Hàng Hải

Phụ lục 03 Nguyễn Văn Tuấn