Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 đã mua 100.000 cổ phiếu

Ngày 22/12/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được báo cáo giao dịch mua cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14, kết quả giao dịch đã mua 100.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 0 cổ phiếu tỷ lệ 0%, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 100.000 cổ phiếu tỷ lệ 0,324%.

BCKQ giao dich LICOGI 14 FI