Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư tài chính Licogi 14

Sáng 16/4, Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư đầu tư tài chính Licogi 14 (LFI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trong nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động 2018-2022, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ điều lệ, quy chế hoạt động của công ty. Năm 2021, doanh thu của công ty trên 437 tỷ đồng, đạt 365% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế 321 tỷ đồng, đạt 719%. Công ty đóng BHXH đầy đủ cho người lao động; Thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/1 người/1 tháng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Công ty đã triển khai đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội thành công, dự kiến niêm yết trên Sàn Chứng khoán.
 
Tại Đại hội, Hội đồng quản trị cùng các thành viên đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn cho ý kiến về cách thức đầu tư, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới, xứng tầm là 1 Công ty tài chính vững mạnh, minh bạch, uy tín tạo được niềm tin và sự kì vọng của các cổ đông và cán bộ, nhân viên.
 
Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Licogi14 phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 10-12%, tăng trưởng lợi nhuận duy trì ở mức 10-25%, mức trả cổ tức đạt 15-20%. Công ty tiếp tục đẩy mạnh marketing, phân phối các sản phẩm của Công ty mẹ – Licogi 14.
 
Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị của công ty, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.