Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, tại phường Minh Phương và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì đã được phê duyệt

Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh Phú Thọ công bố quyết định số 2331/QĐ- UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, tại phường Minh Phương và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương tại phường Minh Phương và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, cụ thể như sau:

Khu đất cần xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất gồm 2 phần:

1. Phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, trong đó:

  • Đất trồng lúa nước: 309.921,0 m2
  • Đất trồng cây lâu năm (vườn): 1.132,2 m2
  • Đất nuôi trồng thủy sản: 4.554,0 m2
  • Đất ở tại đô thị: 882,0 m2

2. Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì:

  • Đất trồng lúa nước: 59.919,7 m2.

Phương án hệ số điều chỉnh giá đất (so với giá đất được duyệt tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ) để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án “Khu đô thị mới Nam Minh Phương” như sau:

1. Phường Minh Phương, thành phố Việt Trì:

  • Đất trồng lúa nước: 4,0
  • Đất trồng cây lâu năm (vườn): 4,0
  • Đất nuôi trồng thủy sản: 4,0
  • Đất ở tại đô thị: 2,5 2.

Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì:

  • Đất trồng lúa nước: 4,0

UBND thành phố Việt Trì căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất xác định giá đất cụ thể, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án theo quy định hiện hành.

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, tại phường Minh Phương và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì đã được phê duyệt