KHÁNH THÀNH DỰ ÁN CAO TỐC ĐƯỜNG BỘ TUYÊN QUANG – PHÚ THỌ. LIÊN DANH CÔNG TY CP LICOGI 14 VÀ CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN GÓI THẦU 26 THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM0+00 – KM11+300