L14 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ngày 08/06/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng kiểm toán số:  04 /2022/HĐ-AVHN-TC . Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hà Nội  sẽ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.