L14 thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung lần thứ 9

Ngày 15/09/2022. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 49/2011/GCNCP-VSD-9, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 15/09/2022. Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 4.024.674 cổ phiếu, giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 40.246.740.000 đồng. Tổng số chứng khoán đăng ký: 30.859.515 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 308.595.150.000 đồng.

Giay CNDK chung khoan thay doi lan thu 9