LICOGI 14 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Thực hiện quy định tại khoản 1, điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 xin được thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Chi tiết tại đường link bên dưới:

CBTT 11 thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết