Nghị quyết 10/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 của HĐQT Công ty

Ngày 25/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:

  1. Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc Thông qua chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần LICOGI 14 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2022; Chương trình nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 (L14FI) dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2022; Xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với các ông: Bùi Tiến Sỹ, Phạm Hùng Cường; Việc huy động vốn của các cá nhân gửi tiết kiệm để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
  2. Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2022, về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Tiến Sỹ
  3. Quyết định số 86/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2022, về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hùng Cường
  4. CBTT NQ so 10 QD bo nhiem PTGD