Nghị quyết 12/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 của HĐQT Công ty

Ngày 15/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc Thông qua thống nhất ủy quyền cho người đại diện vốn của Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư tài chính năm 2022.

 

CBTT 06 uy quyen nguoi dai dien von bieu quyet tai dai hoi