Nghị quyết 14/NQ-HĐQT và 14A/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 của HĐQT Công ty

Ngày 10/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 về việc Thông qua Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 14A/NQ-HĐQT ngày 10/05/2022 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

 

CBTT 07 NQHDQT so 14 va 14A