Nghị quyết số 02 và 02A của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 24/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 và một số nội dung khác; Nghị quyết số 02A/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028

 

CBTT 01 NQ so 02 – 02A