Nghị quyết số 06 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Phê duyệt bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới

CBTT 03 Trien khai NQ Dai hoi va phe duyet bo nhiem