Nghị quyết số 13 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 22/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành: Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới

CBTT 05 NQ Phương án chi tiết phát hành CP trả cổ tức 2022