Nghị quyết số 15 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 16/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 16/06/2023 về việc Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14; đề cử nhân sự Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần đầu tư tài chính LICOGI 14 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới

CBTT 08 Nghị quyết số 15_NQ_HĐQT