Nghị quyết số 17 của HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14

Ngày 16/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã ban hành: Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 về việc Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023; Xem xét lùi thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết mời xem ở đường link bên dưới:

CBTT 11 NQ HĐQT số 17 KQSXKD 6 thang, KH SXKD 6 thang cuoi 2023