Nghị quyết số 20 /NQ-HĐQT ngày 30/08/2022

– Ngày 30/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành:  Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức năm 2021.

CBTT 12 NQ so 20 sua doi dieu le 2022